Kode CPV 03221114-8 Turnips

Kode CPV: 03221114-8

Fulde navn:

Turnips

Section: 03000000-1EU klassifikation Kode CPV 2008, DA
Tags: 03221114-8, 03000000-1, Dansk, da, Kode, CPV, 2008, TED, Europa, EU