Code CPV 45332200-5 Water plumbing work

Code CPV: 45332200-5

Full name:

Water plumbing work

Section: 45000000-7EU classification Code CPV 2008, EN
Tags: 45332200-5, 45000000-7, English, en, Code, CPV, 2008, TED, Europa, EU