Code CPV 39522100-8 Tarpaulins, awnings and sunblinds

Code CPV: 39522100-8

Full name:

Tarpaulins, awnings and sunblinds

Section: 39000000-2EU classification Code CPV 2008, EN
Tags: 39522100-8, 39000000-2, English, en, Code, CPV, 2008, TED, Europa, EU