Code CPV 39160000-1 School furniture

Code CPV: 39160000-1

Full name:

School furniture

Section: 39000000-2EU classification Code CPV 2008, EN
Tags: 39160000-1, 39000000-2, English, en, Code, CPV, 2008, TED, Europa, EU