Code CPV 03121200-7 Cut flowers

Code CPV: 03121200-7

Full name:

Cut flowers

Section: 03000000-1EU classification Code CPV 2008, EN
Tags: 03121200-7, 03000000-1, English, en, Code, CPV, 2008, TED, Europa, EU